Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (DOSTAWA ) już od 300,00 zł.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu internetowego Esine
                     
§1 Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy Esine dostępny pod adresem internetowym
https://esine.pl/ prowadzony jest przez DG: Joanna Sobczyszyn z
siedzibą w Gdyni 81-079 Chabrowa 119a/3, zarejestrowana jest
w Centrali Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej.
NIP: 9581373545
2.Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa
zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na
odległość za pośrednictwem sklepu internetowego Esine
                                     
§2 Definicje

1. Konsument- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę
w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Joanna Sobczyszyn, wpisaną do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki,
NIP: 9581373545
3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem
Sklepu.
4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka
organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod
adresem internetowym https://esine.pl/
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w
ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość
(w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z
wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
włącznie.
7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą
Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane
podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie,
umożliwiający utworzenie Konta.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w
Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków
Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym
widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także
istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca
przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana
albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też –
stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i
umowę o dzieło.
                               
§3 Kontakt ze Sklepem

1. Adres e-mail Sprzedawcy: sklepesine@gmail.com
3. Wiadomości za pośrednictwem portalu Facebook:
www.facebook.com/@esine.official
                   
§4 Płatności oraz dostawa

1.Klient może skorzystać z następujących metod dostawy
zamówionego Produktu: Przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy GLS koszt stały 14,70zł brutto
2.Dostawa może opóźnić się z przyczyn niezależnych od sklepu.
3.Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
płatności elektroniczne DotPay, E-card, Przelew online.
4.W paczce nie ma paragonu fiskalnego ponieważ firma Joanna
Sobczyszyn korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencji obrotu
za pomocą kasy fiskalnej
(podst. prawna: Rozp. Min. Finansów z dnia 26.07.2010r. Dz. U.
Nr 138, poz. 930 z późn. zm.).
Potwierdzenie płatności wraz z potwierdzeniem dostawy
zamówienia jest pełnoprawnym dowodem zakupu.
§5 Prawo odstąpienia od umowy (ZWROTY)

Link do pobrania formularzu zwrotu znajduje się na samym dole
regulaminu.
1.Konsument może w terminie 7 dni odstąpić od Umowy
Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.Konsument może odstąpić od Umowy poprzez poinformowanie o tym fakcie sprzedawcy drogą e-mail w terminie nie dłuższym niż 7 dni, oraz odesłanie danego produktu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu w ciągu 7 dni od wysłania oświadczenia mail'owego (link do pobrania na samym dole)
3.FORMULARZ NALEŻY WYSŁAĆ RAZEM JEDNĄ PACZKA ZE ZWRACANYM PRODUKTEM, Nie mamy obowiązku informować o
nadejściu do nas zwrotu, dlatego uprzejmie prosimy wysyłać z
opcją śledzenia paczki. Nie odbieramy paczek wysłanych do nas
za pobraniem.
4.Zamówienia nieodebrane przez konsumenta i zwrócone do nadawcy, nie będą ponownie wysyłane, chyba że Konsument wyrazi taką wolę, wtedy należy uiścić opłatę (14,70zł) za ponowną wysyłkę
Skutki odstąpienia od Umowy:
1.W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość
Umowę uważa się za niezawartą.
2.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca
Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania zwrotu i załączonego formularza Konsumenta o odstąpieniu od
Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
3.Zwrotu płatności Sprzedawca dokona na wskazany przez
Konsumenta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.
4.Konsument powinien odesłać Produkt, wraz z formularzem
zwrotu, na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym
poinformował email'owo Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin
zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed
upływem terminu 7 dni.
6.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu
wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to
konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
Produktu.
               
§6 Wymiana towaru

1.Jeżeli został dostarczony inny model niż był zamawiany prosimy
o wysłanie go do sprzedawcy na swój koszt listem poleconym
(koszt 8 zł będzie zwrócony) na adres "Esine" ul. Chabrowa 119a/3 Gdynia 81-079, oraz dołączenie do paczki kartki z informacją o pomyłce, numer zamówienia oraz jaką rzecz
mamy wysłać.
§7 Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy
towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy
dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3.Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na
podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
4.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy
wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu wraz z
pismem reklamacyjnym.
§8 Warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Usługodawcy.

•Komputer lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
•Przeglądarka internetowa:
•Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
•Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,
•Opera w wersji 9.0 lub nowszej,
•Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej,
•Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej,
•Minimalne ustawienia rozdzielczości ekranu to 1024 x 768
pikseli.
•Dostęp do poczty elektronicznej.
§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania
przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich
Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi
adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń:
3.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego
polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z
2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
4.Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz.
148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między
Konsumentem a Sprzedawcą.
5.Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając
także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań
statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§10 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku
z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest
Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności
opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie
danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane
osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich
treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
§11 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w
języku polskim.
2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian
Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa,
zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te
zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach
konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu
może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod
adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Adres linku:

/public/assets//Esine_-_odstapienie-od-umowy-wzor.pdf

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl